Сега четеш
Документите през бременността

Документите през бременността

Бременността, раждането и отглеждането на дете до навършване на 2 години се подпомагат финансово от фондовете на Държавното обществено осигуряване. Има някои условия, които трябва да се имат предвид, за да има право майката на обезщетение. Отпускът, който майката ползва за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години, се делят на три периода. Повече за това кои са необходимите документи през бременността и след раждането научихме от Зоя Паскалева, счетоводител.

 

Първи период

Обхваща времето от 45 дни преди раждането до 135 дни. За този период се издават три болнични листа.
Първият болничен лист се издава от личния лекар или от лекаря, наблюдаващ бременността, за 45 дни преди раждането.
Вторият болничен лист се издава от деня на раждането за 42 дни. Заедно с втория болничен лист майката представя на работодателя Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – по образец.
Третият болничен лист се издава за такъв период, че да се покрие времето от 135 дни от датата на издаването на първия болничен лист.
Обезщетението за този периодът е в размер на 90% от брутната заплата на майката, ако тя има не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск – „Общо заболяване и майчинство“. И още едно условие – към датата на първия болничен лист майката трябва да работи по трудов договор, договор за управление и контрол или самоосигуряващо се лице. Трудовият стаж от 12 месеца майката може да е натрупала в предходен период, а не непосредствено преди датата на болничния лист. Ако майката няма общ трудов стаж от 12 месеца, то паричното обезщетение от ДОО (Държавното обществено осигуряване) ще получи от деня, в който натрупа този стаж.

 

Втори период

Обхваща времето от 135-ия ден до 410-ия ден. За да получава обезщетение, майката трябва да подаде заявление/молба до работодателя за разрешаване на ползването на отпуск. Работодателят няма право да откаже на майката ползване на отпуск за отглеждане на дете до 410 дни, но трябва да се спази процедурата. От своя страна, работодателят издава заповед, с която разрешава ползването на  отпуска. За да получи обезщетение за този период, майката трябва да представи на работодателя заявление – декларация  за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 дни – по образец, което работодателят представя в НОИ. Това обезщетение ще се изплаща и на майка, която работи по две трудови правоотношения, но ползва отпуск само по едното от тях. Обезщетението ще се изплаща само за правоотношението, за което отпускът се ползва.

 

Трети период

Третият период за отглеждане на дете обхваща времето от 410-тия ден до навършване на 2 години на детето. За да ползва този отпуск, майката трябва да подаде заявление/молба до работодателя за ползването на този отпуск. Работодателят няма право да откаже ползването на отпуска и издава заповед за това. Майката представя на работодателя заявление – декларация за изплащане на парично  53 от КСО – по образец, а работодателят го представя в НОИ. В този период на майката се изплаща месечно обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на ДОО.

Ако в този период детето бъде настанено в детско заведение, майката е длъжна в 3-дневен срок да подаде към работодателя заявление – декларация за промяна на обстоятелствата и от деня на настаняване на детето в детско заведение майката няма право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години и съответно няма право на парично обезщетение от НОИ.

Виж още

Ако майката се върне на работа преди навършване на 2 години на детето и не е дала съгласието си отпускът да се ползва от друго лице – баща, баба или дядо на детето, тя има право на парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за отглеждане на дете до 2 години.

 

Внимание: В периода на получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години майката може да полага труд по граждански договор, като това няма да прекъсне получаването на обезщетението. Основание за това е осигурителното законодателство, според което осигуряването по граждански договор е само за инвалидност поради общо заболяване и за смърт. Тези лица нямат право да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
1
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

Нагоре